Księgi rachunkowe

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT 
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków 
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz zaliczek pracowniczych
 • Ewidencjonowanie w księgach operacji kasowych i bankowych 
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów 
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE
 • Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8) 
 • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu organowi podatkowemu
 • Sporządzanie bilansu rocznego spółki, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej 
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

Powrót do oferty